Xe

Cần giữ mốc hỗ trợ 1.300 điểm

Cần giữ mốc hỗ trợ 1.300 điểm

Nếu tổng thể xu thế ngắn hạn không bị vi phạm, đặc biệt là ngưỡng hỗ trợ 1.300 điểm thì các nhịp nhúng giảm có thể được coi là thời điểm tốt để tìm điểm tích lũy với những cổ phiếu mục tiêu tại mức giá chiết khấu.
Chat với BizLIVE