Sau 2 tháng đầu năm 2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm Việt Nam ước đạt 582.385 tỷ đồng, tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 02/2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 582.385 tỷ đồng, tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 422.060 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 470.893 tỷ đồng, tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 24.203 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 345.786 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 26.950 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.

Những kết quả trên đặt trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng của "làn sóng thứ ba" của dịch Covid-19 trong cộng đồng, tháng 01 và 02/2021.

Liên quan đến thị trường bảo hiểm, Thông tư số 89/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực vào cuối năm 2020, điều chỉnh một số quy định ở 4 thông tư liên quan trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Những điều chỉnh này dự báo sẽ tạo đà cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn tới.

Cụ thể, thông tư có các nội dung sửa đổi về trích lập dự phòng nghiệp vụ giúp các doanh nghiệp giảm sức ép về vốn trong ngắn hạn và có khoảng thời gian phù hợp để thực hiện các phương án tài chính tổng thể, ổn định kinh doanh trong bối cảnh lãi suất đầu tư, lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm mạnh và dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường.

Bên cạnh các chính sách chung về giãn, hoãn, giảm thuế cho doanh nghiệp, thời điểm cuối năm 2020, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường bảo hiểm như giảm mức trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm trong năm 2020 từ mức 0,15% xuống 0,05% tổng doanh thu phí bảo hiểm; giãn, hoãn kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp sang năm 2021; cho phép các doanh nghiệp tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo hình thức online...

Năm 2020 ấn tượng của thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm năm 2020 khép lại với hầu hết các chỉ tiêu đều đạt mức tăng trưởng trên 20%, là một trong số ít ngành có mức tăng trưởng khả quan trong bối cảnh tác động tiêu cực kép bởi đại dịch-thiên tai.

Số liệu từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, năm 2020, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ước đạt 556.669 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2019. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm tăng trưởng tích cực hai tháng đầu năm ảnh 1  

Các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 457.982 tỷ đồng, tăng 21,1% so với 2019. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 48.833 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 409.149 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 352.318 tỷ đồng, tăng 20,7%. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 24.203 tỷ đồng, các DNBH  nhân thọ ước đạt 328.115 tỷ đồng.                                

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DNBH ước đạt 115.945 tỷ đồng, tăng 21%. Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 33.457 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 82.488 tỷ đồng.

Về tổng doanh thu phí bảo hiểm, năm 2020 toàn ngành ước đạt 182.654 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1%. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 55.094 tỷ đồng, tăng 3,2%. Các DNBH nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6%.

Các DNBH đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 45.675 tỷ đồng. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 20.560 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 25.115 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 02/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (tăng thêm 1 doanh nghiệp so với cuối 2020). Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.  Ngoài ra còn có 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tuấn Việt