Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở và thị trường bất động các địa phương được giao chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị các bộ, UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tại văn bản trên, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (máy chủ, máy trạm).

Chỉ đạo cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản xây dựng các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin; trực tiếp hoặc giao tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của hệ thống; khi hệ thống phần mềm được hoàn thiện thì có trách nhiệm cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để kê khai, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Chỉ đạo cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở và thị trường bất động sản địa phương cấp tỉnh) trong việc xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được tích hợp và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất.

Đồng thời, giao trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc lập kế hoạch thực hiện số hóa những dữ liệu chưa ở dạng số; có các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản.

Giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở và thị trường bất động các địa phương xây dựng Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương; Tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản địa phương; tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản địa phương do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp.

Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật; Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo quy định.

Cùng với đó, xây dựng và báo cáo UBND cấp tỉnh kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương trong kế hoạch, nhiệm vụ của mình và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, về việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu được quy định tại nghị định này…

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trong đó có quy định cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được nộp kinh phí khai thác sử dụng.

Theo đó, từ 15/8/2022 người dân khi trả phí sẽ được khai thác, sử dụng các dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và đất ở do Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền.

Số liệu, kết quả, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê quốc gia về nhà ở.

Các thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở trên toàn quốc được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu nhà ở địa phương.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở địa phương, gồm: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và đất ở do địa phương ban hành; số liệu, kết quả, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở tại địa phương (số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn); các thông tin, dữ liệu về việc thực hiện chương trình kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn với các trường hợp: nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở - đất ở để phục vụ tái định cư, nhà ở hỗ trợ theo các chính sách.

Các thông tin, dữ liệu về biến động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở trên địa bàn, gồm: Số lượng, diện tích về nhà ở đô thị, nông thôn; Số lượng nhà ở, đất ở được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Vân Phong